Cheffen

 

Ons Cheffe si benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert, aus prakteschen an theoretesche Course besteet a vum Lëtzebuerger Stat unerkannt ass.


Hei e puer Beispiller vu Coursen, déi 5 bis 6 Deeg pro Joer daueren:

  • Wéi organiséieren ech e Camp, eng Versammlung?
  • D‘ Roll an d‘ Responsabilitéite vum Chef.
  • D‘ Entwécklung vum Kand oder vum Jugendlechen.
  • Animatioun, Naturpädagogik, Progressioun, Administratioun, Kommunikatioun.
  • Scoutstechniken: Kaart a Kompass, Hygiene, Spiller, Lidder, Bastelen, Kniet.

©2011 Rammericher Fraeschen