Branche

Fnel ennerscheed zweschend 5 Branche:

 

                              o Beaver vun 5-8 Joer

                              o Wëllefcher vun 8-11 Joer

                              o Scouten/Guide vun 11-15 Joer

                              o Explorer vun 15-18 Joer

                              o Rover vun 18-26 Joer

 

Rammericher Fräschen bidden déi 5 Branchen un.


Scoutsgesetz an Verspriechen

D’ Scoutsgesetz ass dat wourun all Scout vun jonk bis al probéiert sech op seng Weis ze halen. Et ass Deel vun sengem Verspriechen dat en mécht ier en säin Foulard krit deen hien offiziell zu engem Member vun dësem Mouvement mécht, vum Patrullenliewen geneesou wei vun all den aneren Scoutsaktivitéiten. D‘ Scoutsgesetz ass fir Scouten keen rechtlecht Gesetz oder Zwang mee éischter eng Serie Rotschléi déi hien sou gutt wei méiglech soll an säin Liewen abannen.

 

 

            

©2011 Rammericher Fraeschen